วิธีการใช้งาน

วิธีใช้

วิธีการใช้งาน

1.

วิธีติดตั้งโปรแกรม

Trade Mission / How to download/install Trade Mission

2.

การวางเส้น

i-Trend Line และ Conditional Order / How to use i-Trend Line and Conditional Order

3.

การใช้งาน

Line Alert และการขอ Token Line / How to use Line alert and generate Line token

4.

การใช้งาน

i-Bid Offer เบื้องต้น / Basic i-Bid Offer

5.

การใช้งาน

i-Genetic เบื้องต้น / Basic i-Genetic

6.

การใช้งาน

i-Backtest เบื้องต้น / Basic i-Backtest

7.

การใช้งาน

i-Auto Trade เบื้องต้น / Basic i-Auto Trade

8.

การใช้งาน

i-Ticker and Multiple Monitor เบื้องต้น / Basic i-Ticker and Multiple Monitor

9.

การใช้งาน

Watchlist เบื้องต้น / Basic Watchlist

10.

การใช้งาน

i-Stock Scanner เบื้องต้น / Basic i-Stock Scanner

11.

การใช้งาน

News เบื้องต้น / Basic News

12.

การใช้งาน

MST Data Plugin for AmiBroker เบื้องต้น / Basic MST Data Plugin for AmiBroker

13.

การใช้งาน

Trendicator Dashboard เบื้องต้น / Basic Trendicator Dashboard

14.

การใช้งาน

คำสั่งซื้อผ่าน Bartrade เบื้องต้น / Basic Buy-Sell on Bartrade

15.

การใช้งาน

Portfolio เบื้องต้น / Basic Portfolio

16.

การใช้งาน

Chart HTML เบื้องต้น / Basic Chart HTML

17.

การใช้งาน

Save/Load Template เบื้องต้น / Basic Save&Load Template

18.

การใช้งาน

Volume at Price เบื้องต้น / Volume at Price