เงื่อนไขการบริการ

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานระบบซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต Trade Mission Application ของบริษัท มิชชั่นซอฟแวร์(ไทยแลนด์)จำกัด

โดยตกลงและยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ทุกประการ

๑. ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ใช้บังคับระหว่าง บริษัท มิชชั่นซอฟแวร์(ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท” กับผู้ขอใช้งานระบบซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต Trade Mission Application ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ลูกค้าและระบบซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต Trade Mission Application ของบริษัทต่อไปนี้จะเรียกว่า “ระบบ”

๒. ลูกค้าต้องกรอกหรือระบุข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ในการขอชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ตามความเป็นจริงให้ครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แก่ตัวลูกค้าและบริษัท หากตรวจสอบพบว่าข้อมูลของลูกค้าไม่เป็นความจริง บริษัทอาจระงับหรือยกเลิกสิทธิ์การใช้งานของลูกค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และลูกค้าจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จดังกล่าว

๓. ลูกค้าต้องไม่นำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน(Username & Password) ไปใช้ในทางที่ขัดต่อกฎหมาย และความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

๔. ลูกค้าตกลงและเข้าใจดีว่า การใช้ชื่อผู้ใช้(Username) เพื่อเข้าสู่ระบบ จะต้องใช้คู่กับรหัสผ่าน(Password) ซึ่งลูกค้าเป็นผู้กำหนดขึ้นด้วยตนเอง ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถจำรหัสผ่านที่ตนกำหนดได้ ลูกค้าจะต้องทำการแจ้งผู้ดูแล ทำการขอ reset password และตั้งรหัสผ่านใหม่ผ่านทางระบบ

๕. ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ารหัสผ่าน(Password) ของลูกค้า ล่วงรู้ไปถึงบุคคลอื่นซึ่งไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ลูกค้ามีหน้าที่ต้องทำการตั้งรหัสผ่านใหม่โดยทันทีผ่านทางระบบ ทั้งนี้ หากมีผู้อื่นนำรหัสผ่าน(Password) ไปใช้และก่อให้เกิดผลเสียหายหรือค่าใช้จ่าย ลูกค้าต้องรับผิดชอบการกระทำดังกล่าวด้วย

๖. ก่อนเข้าใช้ระบบลูกค้าต้องรับทราบและตกลงยอมรับเงื่อนไขสำหรับการใช้งานระบบตามที่กำหนด

๗. ระบบที่บริษัทจัดให้บริการกับลูกค้านี้เป็นระบบที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อนุญาตให้บริษัทหรือลูกค้าของบริษัทใช้ในการส่งคำสั่งซื้อขายได้ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯกำหนดเรียบร้อยแล้ว

๘. ระบบได้มีรูปแบบการส่งคำสั่งซื้อขายแบบ(Conditional Trade) ซึ่งเมื่อถึงเงื่อนไขด้านเทคนิค(Technical) จากตัวชี้วัด(Indicator) ที่กำหนด ระบบจะส่งคำสั่งออกไปยังระบบซื้อขายปกติ โดยใช้ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์สำหรับการซื้อขายที่สามารถสร้างและบันทึกการเสนอซื้อขายได้โดย Trend Line Conditional Order และ One Click Trading.

๙. ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบมีเงื่อนไขเข้ามาในระบบ โดยระบบจะตรวจสอบภาวะตลาดขณะนั้นกับเงื่อนไขของคำสั่ง หากภาวะตลาดเป็นไปตามเงื่อนไข ระบบจะส่งคำสั่งซื้อขายดังกล่าวเข้าสู่ระบบซื้อขายทางอินเตอร์เน็ต แม้ว่าขณะนั้นลูกค้าจะไม่ได้ใช้บริการบนช่องทางซื้อขายใดๆ ก็ตามลูกค้ารับทราบว่าคำสั่งที่เกิดขึ้นถือเป็นคำสั่งที่ส่งด้วยตนเองผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตอีกช่องทางหนึ่ง

๑๐. ลูกค้าเป็นผู้เลือกใช้งานระบบซื้อขายนี้ด้วยตนเอง อีกทั้งได้ศึกษาระบบจนกระทั่งมีความรู้ความเข้าใจและคุ้นเคยต่อการส่งคำสั่งซื้อขายแบบมีเงื่อนไข เช่น การส่งคำสั่งด้วย Trend Line Conditional Order, One Click Trading แบบมีเงื่อนไขเพื่อตัดขาดทุน(Stop Loss Order) หรือ การส่งคำสั่งเพื่อซื้อขายตอนช่วงใกล้ปิดตลาด(AT THE CLOSE) รวมถึงคำสั่งใดๆ ในระบบซื้อขายที่บริษัทอาจจัดให้มีขึ้นต่อไปในอนาคต ดังนั้นลูกค้ารับทราบและตกลงว่าบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากการใช้งาน หรือ ความผิดพลาดในการใช้คำสั่งซื้อขายดังกล่าว

๑๑. เมื่อมีการส่งคำสั่งจากระบบลูกค้า เข้าไปยังระบบปกติ ลูกค้าอาจจะยังไม่ได้หุ้นหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตัวนั้นทันที เนื่องจากต้องรอคิวจากคนที่ส่งคำสั่งปกติเอาไว้ก่อนหน้า

๑๒. ระบบ Trendline Conditional order จะไม่ตัดวงเงินของลูกค้าล่วงหน้า ทำให้ลูกค้ายังสามารถทำการซื้อขายแบบปกติได้ต่อไป ดังนั้น ลูกค้าควรมีเงินในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และ / หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้เพียงพอต่อการส่งคำสั่งบนระบบ Trendline Conditional Order ด้วย

๑๓. คำสั่ง Trendline Conditional Order, One Click Trading สามารถยกเลิก(Cancel) ได้ ก็ต่อเมื่อยังไม่ถูกการจับคู่ส่งออกไปจากระบบ

๑๔. ลูกค้าตกลงที่จะให้ความร่วมมือในการหลีกเลี่ยงการส่งคำสั่งที่ตลาดหลักทรัพย์อาจพิจารณาได้ว่าเป็นคำสั่งที่ไม่เหมาะสมและมีผลกระทบต่อตลาดโดยรวม ดังนี้

๑๔.๑ ส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ครั้งละ 100 - 1, 000 หุ้น จำนวนหลายรายการติดต่อกัน อันมีลักษณะผลักดันราคาให้สูงขึ้นหรือต่ำลงในขณะใดขณะหนึ่ง

๑๔.๒ ส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในปริมาณสูง เพื่อทำให้ผู้ลงทุนทั่วไปเข้าใจผิดว่าหลักทรัพย์นั้นมีคำเสนอซื้อหรือขายในปริมาณมาก และเมื่อมีการจับคู่การซื้อขายเกิดขึ้น ก็ยกเลิกคำสั่งนั้นทันที

๑๔.๓ ส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในระดับราคาที่สูงหรือต่ำกว่าราคาที่ควรจะเป็นมากโดยมิได้มีเจตนาจะให้เกิดการซื้อขายตามราคานั้นในช่วง Pre - Opening หรือ Call Market หรือ ส่งคำสั่งซื้อขายในราคาที่สูงหรือต่ำกว่าราคาก่อนหน้าล่าสุดมากในช่วงระหว่างวัน ไม่ว่าจะได้มีการยกเลิกคำสั่งในภายหลังหรือไม่ก็ตาม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพการซื้อขายโดยรวม หรือ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์

๑๔.๔ ส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในระดับราคาที่สูงหรือต่ำกว่าราคาหุ้น IPO หรือราคาเปิดของหุ้น IPO หรือหุ้นที่ปลดเครื่องหมาย SP อย่างมาก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพการซื้อขายโดยรวม หรือ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์

๑๔.๕ ส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่ผู้ซื้อและผู้ขายหลักทรัพย์นั้นเป็นบุคคลเดียวกันหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันที่ทำให้ราคาหรือปริมาณการซื้อขายเปลี่ยนแปลงไปอันไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาดหากบริษัทพบการส่งคำสั่งที่ไม่เหมาะสมในลักษณะดังกล่าวของลูกค้า ลูกค้ายินยอมให้บริษัทระงับการใช้งานระบบของลูกค้าโดยไม่โต้แย้งหรือเรียกร้องสิทธิใดๆ อีกทั้งลูกค้าจะต้องรับผิดชอบและชำระค่าเสียหายให้แก่บริษัทตามความเสียหายที่เกิดขึ้น

๑๕. ผู้ใช้บริการส่งคำสั่ง ซื้อขายต้องระมัดระวังในกรณีที่หลักทรัพย์ และ / หรือ สินค้าอ้างอิงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ำ มีการขึ้นเครื่องหมาย XD(ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับเงินปันผล), XR(ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับหุ้นเพิ่มทุน), XW(ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิ), XA(ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับสิทธิทั้งหมด) การประกาศต่างๆ ของบริษัทจดทะเบียน เช่น การแตกพาร์ การรวมพาร์ หรือเครื่องหมายหรือการประกาศอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในนี้ ซึ่งจะส่งผล ให้ราคาหลักทรัพย์ และ / หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงจนถึงเงื่อนไขที่ตั้งไว้ล่วงหน้าและทำให้ระบบทำ การส่งคำสั่งซื้อขายออกไป กรณีนี้บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อเหตุการณ์ดังกล่าว

๑๖. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการขาดทุนหรือความเสียหายใดๆ ของลูกค้าที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานระบบอันเนื่องจากความล่าช้า หรือ ผิดพลาดจากระบบสื่อสาร ภัยธรรมชาติ หรือ เหตุการณ์ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เช่น การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล การประท้วง สงครามและการปฏิวัติ รัฐประหาร เป็นต้น ทั้งนี้ลูกค้าจะไม่เรียกร้องสิทธิ์ใดๆจากเหตุการณ์ดังกล่าว แม้ความเสียหายจะเกิดจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำก็ตาม

๑๗.ในกรณีที่ลูกค้าประสบปัญหาไม่สามารถส่งคำสั่งด้วยตนเอง ลูกค้าจะต้องแจ้งผู้แนะนำการลงทุนให้ทราบในทันที ซึ่งผู้แนะนำการลงทุนจะประสานงานให้เจ้าหน้าที่ส่วนกลางของบริษัททำการส่งคำสั่งให้กับลูกค้า แต่จะเป็นกรณีการส่งเฉพาะคำสั่งต่อไปนี้เท่านั้น

๑๗.๑ ปิดสถานะที่ราคาตลาดปัจจุบัน(MP)

๑๗.๒ ยกเลิกคำสั่งที่ตั้งไว้

๑๘. ลูกค้าสามารถติดต่อหน่วยงานส่วนกลางของบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับระบบได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 - 4381668 - 70 แต่หน่วยงานส่วนกลางดังกล่าวจะไม่ส่งคำสั่งใดๆ โดยตรงให้แก่ลูกค้า ยกเว้นเป็นการปฏิบัติตามการแจ้งของผู้แนะนำการลงทุน

๑๙. ลูกค้าตกลงและยอมรับว่าบริษัทมีสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ได้ ตามที่บริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาหรือปรับปรุงการให้บริการ หรือเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งที่ใช้บังคับอยู่ และที่จะออกมาใช้บังคับในอนาคต หรือในกรณีที่บริษัทเห็นสมควรที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไขในข้อตกลงฉบับนี้

๒๐. ลูกค้าต้องปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการสมัครและการใช้บริการของบริษัทโดยเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัย ในข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวถูกโจรกรรม สูญหาย หรือเสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย หรือไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม บริษัทมีสิทธิปฏิเสธและไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุต่างๆ ดังกล่าวได้

๒๑. ผู้ใดแอบอ้างหรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลโดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างในการสมัครและใช้งานระบบ ถือเป็นความผิดและต้องได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้

๒๒. การสร้างเงื่อนไขในการส่งคำสั่ง จากบริการนี้ ไม่ได้เป็นการยืนยันว่า จะส่งคำสั่งซื้อขายจากเงื่อนไขดังกล่าวได้ และลูกค้ารับทราบถึงความเสี่ยงที่คำสั่ง ซื้อขายไม่สามารถส่งได้ เนื่องจากข้อจำกัดใดๆ เช่น ชื่อหลักทรัพย์ และ / หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดแตกต่างจากเงื่อนไข, สถานะบัญชีถูกห้ามซื้อขาย, ราคาในคำสั่งเกินกว่ากรอบราคาซื้อขาย, คำสั่งซื้อขายเกิดขึ้นในช่วงสถานะตลาดที่ไม่อนุญาตให้ส่งคำสั่งซื้อขาย, อินเตอร์เน็ตล่ม หรือ sever ของทางบริษัทล่มโดยเหตุการณ์กระทันหันและหรือข้อจำกัดอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในนี้ และคำสั่งที่เกิดขึ้นจะสามารถทำรายการได้และ / หรือ ครบถ้วนเต็มตามจำนวนของคำสั่งซื้อขาย ซี่งทางบริษัทจะไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆในความเสียหายใดๆ และทางผู้ขอใช้บริการจะไม่ทำการฟ้องร้องกับหน่วยราชการใดๆทั้งสิ้น

๒๓. บริษัทอาจส่งข้อมูลหรือแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น e - mail, sms หรือช่องทางอื่นใดที่จะมีขึ้นในอนาคต ให้แก่ลูกค้าตามที่บริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้บริษัทมีระบบการตรวจจับ Virus ก่อนส่งข่าวสารใดๆให้แก่ลูกค้าทุกครั้ง ดังนั้น หากอุปกรณ์ของลูกค้าเกิดความผิดปกติอันเนื่องมาจากการติด Virus หรือ Spam mail ลูกค้าไม่สามารถเรียกร้องให้บริษัทต้องรับผิดชอบใดๆ ได้ทั้งสิ้น

๒๔. บริษัทมีสิทธิระงับหรือยกเลิกการให้บริการกับลูกค้าได้ทันที ถ้าปรากฎว่าลูกค้าปฏิบัติผิดข้อตกลงและเงื่อนไขนี้แม้เพียงข้อใดข้อหนึ่ง และลูกค้าจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น จากการปฏิบัติผิดข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าว

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจถึงหนังสือข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานระบบซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเตอร์เน็ต Trade Mission Application ฉบับนี้โดยละเอียดถี่ถ้วนแล้ว หากในอนาคตระบบมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้รับทราบและยินยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้งานตามข้อตกลงและเงื่อนไขนั้นแล้ว